Miss Balaton Fővárosa Szépségverseny 2012 - Impresszum

A
www.missbalatonfovarosa.hu
és
www.balatonfovarosaszepe.hu
(továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalt a TREN-Web Kft (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Ön (a továbbiakban: Felhasználó) a Honlapot szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

A Honlapon szereplő valamennyi tartalom, a Honlap szerkezete és arculata, valamint a technikai megoldásai a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, vagy használati, másolási illetve képviseleti joggal rendelkezik ezek felett, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik. A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, cikkek, adatok, technikai megoldások, egyéb tartalmi és arculati elemek) másolása, sokszorosítása, újraközlése, tárolása, feldolgozása, terjesztése és értékesítése, bármilyen jogcímen történő felhasználása. A Szolgáltató hozzájárul azonban, hogy a Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentse, számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a képi és szöveges tartalom bármilyen, a személyes használatot meghaladó mértékű üzleti jellegű felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az információk engedélyezett másolatán minden esetben fel kell tüntetni a forrást és a tulajdoni viszonyokat.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. A Szolgáltató a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását és kárának megtérítését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Tartalom egészét vagy részeit illetően bármikor, értesítés nélkül korszerűsítést, aktualizálást, változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja, a Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

A Szolgáltató nem felel olyan veszteségért vagy kárért, amely a Honlapon található információkhoz való hozzáférésből, annak elmaradásából, vagy az információk felhasználásából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét azokért az adatokért, hirdetésekért, közleményekért, amelyek a weboldalon találhatók. A Szolgáltató kizár mindenféle, a fentieken alapuló kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá a Honlap használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, rendszerhibából, információtovábbítási késedelemből, valamint az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából származó károkért, veszteségekért, költségekért.

A Szolgáltatónak a Honlap tartalmáért való felelősségére egyebekben a polgári jog általános szabályai, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Honlap számos, harmadik személyek által elhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linket (kapcsolódási pontot) tartalmaz, a Szolgáltató azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért, illetve az ott közölt adatok helyességéért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő károkért.

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Honlap biztonságát, így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, a rendszer vagy a hálózat kémlelése vagy tesztelése, a jogosultság-ellenőrző intézkedések megsértése, a Honlap túlterhelése.

A Jogi nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szépségverseny, Miss Balaton Fővárosa, Balaton Fővárosa, Keszthely, Szépségverseny
Impresszum